તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના શરુ ,અહી થી કરો ડાઉનલોડ

Talati Call Latter 2023 : તલાટી ક્રમ મત્રી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના સ્ટાર્ટ તી ગયા છે ઓજસ ગુજરાત ની સતાવાર વેબસાઈટ પર જો તમારે પણ તલાટી ની પરીક્ષા આપવાની હોય તો નીચે આપેલ લીનક ની મદદ થી તમે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો .

આજે આપને આ લેખ માં આપને Talati Call Latter 2023 વિશે માહિતી મેળવીશું , અને કોલ લેટર કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવા તે અંગે ની પણ વાત આ લેખ માં આપને કરીશું

Talati Call Latter 2023

જાહેરાત ક્રમાંક10/2021-22
પોસ્ટ ટાઈટલOJAS Talati Exam Confirmation 2023
પોસ્ટ નામતલાટી પરીક્ષાનું સંમતિ ફોર્મ જાહેર
કુલ જગ્યા3437+
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 20237 મે 2023
કોલ લેટર ડાઉનલોડ 27-04-2023, 01:00 pm to 07-05-2023, 12:30 pm
સત્તાવાર વેબ સાઈટgpssb.gujarat.gov.in

Talati Call Latter 2023 |તલાટી પરીક્ષા કોલ લટેર તારીખ જાહેર

ગુજરાત પંચાયત વિભાગ દ્વારા તલાટી પરીક્ષા ના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની તારીખ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે ઉમેદવારો ગુરુવાર તારીખ 27-04-2023 01:00 pm થી લઇ ને પરીક્ષા તારીખ 07-05-2023, 12:30 pm સુધી પોતાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી સક્સે

તલાટી પરીક્ષા કોલ લટેર કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવો ?

  • સાવ પ્રથમ ઓજસ ગુજરાત ની સતાવાર વેબસાઈટ પર જાઓ https://ojas.gujarat.gov.in/
  • ત્યાર બાદ હોમ પેજ પર Call Latter વિકલ્પ પર કિલક કરો
  • ત્યાર બાદ જાહેરાત ક્રમાંક GPSSB/202122/10  પસંદ કરો
  • તમારો કન્ફર્મેશન નંબર” અને “જન્મ તારીખ (dd-mm-yyyy)” ભરો.
  • ત્યાર બાદ તમારો કોલ લેટર તમારી સામે આવી જશે .
  • તમારા કોલ લેટર ની A4 સાઈઝ pdf ડાઉનલોડ કરી લો
તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના શરુ
GPSSB તલાટી કોલ લેટરઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment