સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023 , વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023 : તાજેતર માં ગાંધીનગર માં સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ની ભરતી માટેની જાહેરાત બહાર પાડવા માં આવી છે . જો તમે આ ભરતી અંગે માહિતી મેળવવા માંગતા હોવ તો આ લેખ ને ધ્યાન થી વાચો .

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023 : આ ભરતી બુક બાઈન્ડર અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર  માટે ની પોસ્ટ માટે બહાર પાડવા માં આવી છે એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ ૧૯૬૧ હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ નીચે દર્શાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ભરતી કરશે .

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ભરતી પોસ્ટનું નામ

  • બુક બાઈન્ડર : 09
  • ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર : 03

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી લાયકાત

બુક બાઈન્ડર ની પોસ્ટ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત અને ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર ધોરણ-૧૦ પાસ (સાયન્સ વિષય સાથે) હોય તે લોકો આ ભરતી માટે લાયક ઠરે

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભરતી મહત્વ ની સુચના

નોંધ: બુક બાઇન્ડર ટ્રેડમાં આઇ.ટી.આઇ પાસ કરેલ હશે તેને ૧ વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે અને આગલા 1 વર્ષમાં પ્રવેશ મળશે. દરેક ઉમેદવારોએ https://www.apprenticeshipindia.gov.in વેબસાઈટ પર ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ અને રજીસ્ટ્રેશન નંબર અરજી ઉપર ફરજીયાત દર્શાવવાનો રહેશે. ઉમેદવારોએ જન્મ તારીખનો દાખલો, શૈક્ષણિક પરિણામ પત્રક અને જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની સ્વ- પ્રમાણિત કરેલ નકલો સાથે તા.૨૪-૦૪-૨૦૨૩ સુધીમાં શ્રેયાન વ્યવસ્થાપકશ્રી, સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ઘ-૭ સર્કલ નજીક, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૯ને મળે તે રીતે અરજી કરવી. રૂબરૂ મુલાકાત માટે ઉમેદવારે પોતાના સ્વ-ખર્ચે હાજર થવાનું રહેશે. તાલીમનો સમયગાળો તેમજ સ્ટાઇપેન્ડ એપ્રેન્ટીસ
અધિનિયમ-૧૯૬૧ મુજબ રહેશે. તાલીમ પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ : અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો

અરજી મોકલવાનું સરનામું :

  • વ્યવસ્થાપકશ્રી, સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ઘ-૭ સર્કલ નજીક, સેક્ટર-૨૯, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૯

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર ભરતી 2023 : ભરતી માટે જે પણ લોકો ઈચ્છુક હોય તે પોતાની અરજી છેલ્લી તારીખ 24/04/2023 પેહેલા કરી લે તેની ખાસ નોધ લેવી

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ગાંધીનગર જાહેરાત નોટિફિકેશનઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment